Copyright

De rechten met betrekking tot bomenbehoudvught.com en haar logo, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij bomenbehoudvught, bomenbehoudvught behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij bomenbehoudvught en/of haar licentiegevers. Deze inhoud is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bomenbehoudvught is het onder meer niet toegestaan de inhoud, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het normaal beoogde gebruik. Tekst- en datamining is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan.