Privacy

1. Introductie
Bomenbehoudvught is een website van JJO-DATASCIENCES dat is gevestigd op de Korvezeestraat 70a, 2628 DC Delft, KVK nummer 78199093. Deze Privacy verklaring is van toepassing op de diensten van JJO-DATASCIENCES en aan haar gelieerde ondernemingen of dochtermaatschappijen. JJO-DATASCIENCES is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Onder verwerken verstaan we alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, maar ook opslaan, gebruiken en verwijderen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, zoals uw naam, adres, rekeningnummer of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer. In dit Privacy verklaring beschrijven wij voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens we verwerken, op grond van welke juridische grondslag we dat doen, hoe we uw privacy beschermen en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. Mocht u na het lezen van dit Privacy verklaring nog vragen hebben over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via [email protected]. Deze Privacy verklaring kan van tijd tot tijd veranderen. De meest recente versie van de Privacy verklaring zal op deze pagina worden gepubliceerd. Deze versie is van toepassing sinds 1 juni 2021 en op die dag ook voor het laatst gewijzigd.

2. Wanneer is dit Privacy verklaring van toepassing?
Dit Privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van alle gegevens van mensen die onze websites en/of apps gebruiken en daar hun persoonsgegevens aan ons bekendmaken. Het gaat om de verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan, en inschrijving op de website: ‘ www.bomenbehoudvught.nl ’.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Bomenbehoudvught is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die binnen de reikwijdte van deze Privacy verklaring vallen (zoals in de inleiding beschreven). Deze Privacy verklaring vermeldt welke persoonsgegevens door bomenbehoudvught worden verzameld en gebruikt, voor welk doel en aan welke personen of entiteiten de gegevens worden of kunnen worden verstrekt.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens en welke zijn dat?
4.1. Wanneer u een dienst bij ons als klant afneemt, bijvoorbeeld omdat u zich inschrijft voor een dienst, verwerken wij uw persoonsgegevens voor dienstgerelateerde doeleinden, zoals u informeren over aanvragen voor kapvergunningen en het versturen van nieuwsbrieven. Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens, zoals uw adres en e-mailadres, en persoonsgegevens, zoals naam. Wij verrichten deze verwerkingen om uitvoering te kunnen geven aan de dienstverlening.

4.2. Wanneer u onze websites bezoekt of apps gebruikt (ook als niet-klant). Bovenop de hierboven beschreven processen verwerken wij ook persoonsgegevens om het gebruik van onze diensten te monitoren. Zo kunnen we bijvoorbeeld registreren welke berichten op onze sites veel of juist weinig worden gedeeld of gelezen. Dat doen we deels om met die informatie onze website(s) en app(s) nog beter te laten functioneren. Ook verwerkt bomenbehoudvught persoonsgegevens om eventueel misbruik te detecteren, bijvoorbeeld het in strijd met onze algemene voorwaarden delen van persoonlijke login-codes, en daarop te kunnen handhaven. Voor dit doel gebruiken we naast de bovengenoemde persoonsgegevens en gegevens die u wellicht zelf heeft ingevoerd ook gegevens die automatisch worden gegenereerd door de functionaliteiten die u heeft gebruikt op onze website(s) of app(s) en de technische gegevens van uw apparaat, zoals het IP-adres, de internetbrowser die u gebruikt, de pagina’s die u op onze website(s) of app(s) heeft bezocht, uw klik- en surfgedrag en lengte van uw (luister-)sessies.

5. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
5.1 Binnen de bomenbehoudvught organisatie Bomenbehoudvught slaat de persoonsgegevens op in een gezamenlijk data warehouse. Dat data warehouse bevindt zich binnen de Europese Unie. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun werk uit te voeren.

5.2. Buiten de bomenbehoudvught organisatie In gevallen waar wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te delen met derden. Verder zullen we alleen persoonsgegevens aan derden verstrekken nadat we u daarvoor toestemming hebben gevraagd en als dat echt nodig is voor onze dienstverlening, waarbij wij zullen voldoen aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De volgende categorieën partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, indien van toepassing, voor de levering van hun producten of diensten aan ons: ICT dienstverleners en andere dienstverleners. De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken in hun capaciteit als verwerker voor bomenbehoudvught, zie hierna, tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. Bomenbehoudvught heeft de nodige maatregelen getroffen om te garanderen dat de gegevens uitsluitend door verwerkende partijen worden verwerkt als dit noodzakelijk is en alleen op expliciete instructie van bomenbehoudvught en dat die verwerking met de vereiste privacy waarborgen is omkleed.

5.3. Gebruik van uw persoonsgegevens door verwerkers Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens op ons verzoek en volgens onze instructies verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. Wij sluiten een overeenkomst met een dergelijke verwerker voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze overeenkomst bevat verplichtingen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend door de verwerker worden verwerkt of eventueel gecontracteerde derden (subverwerkers), uitsluitend voor de diensten die hij aan ons levert en dat hij zich houdt aan alle eisen die wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, stellen.

6. Hoe wordt de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd?
Bomenbehoudvught heeft waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging of verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden zijn een ISO 27001 gecertificeerd IT beveiligingsbeleid, training van personeel, beveiligde servers en een protocol tegen eventuele datalekken. Waar uw gegevens buiten de EER worden gedeeld, hebben wij de passende waarborgen getroffen voor dergelijke gegevensoverdrachten.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.

8. Hoe kan u uw privacy rechten uitoefenen?
U heeft het recht op inzage van een overzicht van uw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens zoals die door ons gebruikt worden. Daar komt bij dat u in bepaalde gevallen ook het recht heeft op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op bezwaar tegen de verwerking. Om uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of bezwaar in te roepen, neemt u contact met ons op via [email protected]. Wij kunnen additionele informatie vragen ter verificatie van uw identiteit bij het inroepen van deze rechten. Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel, dan kan u deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Ook hierover kunt u contact opnemen met ons via [email protected].

9. Kunt u een klacht indienen?
Mocht u ontevreden zijn over het gebruik van uw persoonsgegevens door bomenbehoudvught dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ons via [email protected] of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens