Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan (de samenstelling van) de inhoud van www.bomenbehoudvught.nl, kan bomenbehoudvught niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan. Bomenbehoudvught sluit dan ook haar aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid van www.bomenbehoudvught.nl, uit. Bomenbehoudvught kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bomenbehoudvught is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt gelinkt en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy verklaring, de disclaimer, de copyright aantekening en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.